NEWS

7分鐘介紹本計畫精神與定位(影片分享) 2020.02.17

【7分鐘介紹計畫精神與定位】

   影片  https://www.youtube.com/watch?v=adbXbr6i_Go      

                                            簡報  請點此閱覽


黃俊儒教授(計畫總主持人)/影片說明
教學實踐研究計畫專案辦公室/ 剪接匯總