NEWS

(更新)上午場-計畫說明會(影片與簡報) 2017.11.13

計畫說明會議程(含簡報與影片)

 
時間 內容 主講人
09:30~09:35
(5分鐘)
開幕致詞 教育部
09:35~10:15
(40分鐘)
【計畫介紹】 計畫補助要點&系統操作說明 
簡報檔 影片
教育部
10:15~10:45
(30分鐘)
Q&A
1018南部場影片
1020中部場影片
1023北部場影片
教育部
10:45~11:45
(60分鐘)
【專題演講】(高雄場、台北場)
行動研究與教學實踐革新
(簡報檔   影片檔 )
國立臺灣師範大學教育學系 甄曉蘭教授

--------------------------------------------------------

【專題演講】(台中場)
行動研究與教學改進(簡報檔   影片檔)
國立中正大學通識教育中心 黃俊儒教授
11:45~12:00
(15分鐘)
Q&A 教育部
12:00~13:30 午餐